ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0074
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
06 މެއި 2021 ގައި އިއުކާންކުރެވި 03 ޖޫން 2021 ބިޑް ނެގި ޓެންޑަރ ބޯޑްގެ ބިޑް ރިވިއުގައި.
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,093,214.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,290,811.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. ކުރެންދޫ 10,326,619.00
10,326,619.00