ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0741
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް، ޓާރފް އަދި ވަށާފާރާއި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގެ: އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އެގޮތުން ބުޑުތައް އަޅާ ނިމި ޕޯސްޓްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 20 ފެބުރުވަރީއަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޯރލައިން މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,143,439.00 ރުފިޔާ (ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް)
:
: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 20 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
152,869.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
137,582.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 20 ނޮވެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ވިލިނގިލި 2,144,088.00
2,434,539.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]