ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0742
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޓާރމިނޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ކ. ތުލުސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ކ. ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ޅ. ނައިފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޓާރމިނޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އައި.ޑީ.ބީ)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
21,925,694.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
2 ޅ. ނައިފަރު
3 ކ. ތުލުސްދޫ
4 ކ. ހިންމަފުށި
5 ތ. ވޭމަންޑޫ
0.00