ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
:
އައިޑީ:
ISLES/0742
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕެކޭޖް 01: - ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. ނިމުނު އިންސައްތަ: %71 - ޅ. ނައިފަރު ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. ނިމުނު އިންސައްތަ: %69 ޕެކޭޖް 02: - ކ. ތުލުސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. - ކ. ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
:
: 18 ޖޫން 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އައި.ޑީ.ބީ )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,308,909.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,349,578.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 2 ޖުލައި 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
2 ޅ. ނައިފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޅ.ނައިފަރުގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ: 78
0.00
3 ކ. ތުލުސްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކ.ތުލުސްދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
4 ކ. ހިންމަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކ.ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
5 ތ. ވޭމަންޑޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 78
0.00
192,596,526.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]