ސެނިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އިން 5 އައިލަންޑްސް
:
އައިޑީ:
ISLES/0742
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕެކޭޖް 01: - ތ. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. ނިމުނު އިންސައްތަ: %70 - ޅ. ނައިފަރު ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުގެ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. ނިމުނު އިންސައްތަ: %68 ޕެކޭޖް 02: - ކ. ތުލުސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. - ކ. ހިންމަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން. - ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސިސްޓަމް ދަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން.
:
: 18 ޖޫން 2017
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އައި.ޑީ.ބީ )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
64,426,222.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
26,527,917.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 2 ޖުލައި 2017
: 28 ފެބުރުވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
2 ޅ. ނައިފަރު
3 ކ. ތުލުސްދޫ
4 ކ. ހިންމަފުށި
5 ތ. ވޭމަންޑޫ
199,813,207.00