ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0745
:
: 18 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
218,866,194.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
66,633,908.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
17,250,946.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 18 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
2 ހއ. މޮޅަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
3 ހއ. ހޯރަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 21 މެއި 2019ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
4 ހއ. ދިއްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
5 ހއ. މާރަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
6 ހއ. ތަކަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
7 ހއ. މުރައިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
8 ހދ. ހަނިމާދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 21 މެއި 2019ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
9 ހދ. ފިނޭ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
10 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
11 ހދ. ނެއްލައިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމ 24 އޮގަސްޓު 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
12 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
13 ހދ. ކުރިނބި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
14 ހދ. ކުނބުރުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ހދ. ކުނބުރުދޫގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ފައިނަލްކޮށް އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
15 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޭސްޓް ޓްރީޓްމެންޓް ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ފައިނަލްކޮށް އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
16 ހދ. ކުމުންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
17 ހދ. ވައިކަރަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
18 ހދ. މަކުނުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
19 ށ. ކަނޑިތީމު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
20 ށ. ނޫމަރާ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
21 ށ. ފޭދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
22 ށ. ފީވައް
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
23 ށ. ބިލެތްފަހި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
24 ށ. ޅައިމަގު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
25 ށ. މިލަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 23 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
26 ނ. މާފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި 13 ޖުލައި 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
27 ނ. ހޮޅުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި 13 ޖުލައި 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
28 ރ. އުނގޫފާރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
29 ރ. މާކުރަތު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި، 10 ޖުލައި 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
30 ރ. އިނގުރައިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި، 9 ޖުލައި 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
31 ރ. ވަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ރ. ވަންދޫގައި ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ފައިނަލްކޮށް އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
32 ބ. ކެންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ 15 ޖޫން 2019ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
33 ބ. އޭދަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 13 ފެބްރުއަރީ 2019ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
34 ޅ. ނައިފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު - ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 4 ޖެނުއަރީ 2023ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
35 ކ. ގާފަރު
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 13 ޑިސެމްބަރ 2020ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކުރެވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
36 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމި 31 ޖެނުއަރީ 2021ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
37 ތ. ވިލުފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި 12 ފެބްރުއަރީ 2019ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
38 ތ. ގުރައިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމި 31 ޖެނުއަރީ 2021ގައި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
39 ލ. ގަން
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ 18 މެއި 2019ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
40 ގއ. ވިލިނގިލި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި. 17 މާރޗް 2021ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކުރެވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
41 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ 31 އޮކްޓޯބަރ 2018ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
42 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ ސިސްޓަމް 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކޮށްފައި .
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
43 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ސާރވިސް ޕްރޮވައިޑަރއާ ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
0.00
44 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ ސިސްޓަމް 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2020ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކޮށްފައި .
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
45 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ހުރހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ 31 އޮކްޓޯބަރ 2018ގައި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
559,842,234.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]