ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0745
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނުގެ ނިޒާމް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލްތަކާއި ޒޯން 1ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި.
:
: 18 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
218,866,194.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
28,820,663.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
22,412,852.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 18 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު
2 ހއ. މޮޅަދޫ
3 ހއ. ހޯރަފުށި 0.00
4 ހއ. ދިއްދޫ
5 ހއ. މާރަންދޫ
6 ހއ. ތަކަންދޫ
7 ހއ. މުރައިދޫ
8 ހދ. ހަނިމާދޫ 0.00
9 ހދ. ފިނޭ
10 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
11 ހދ. ނެއްލައިދޫ 0.00
12 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 0.00
13 ހދ. ކުރިނބި
14 ހދ. ކުނބުރުދޫ
15 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
16 ހދ. ކުމުންދޫ 0.00
17 ހދ. ވައިކަރަދޫ 0.00
18 ހދ. މަކުނުދޫ 0.00
19 ށ. ކަނޑިތީމު
20 ށ. ނޫމަރާ
21 ށ. ފޭދޫ
22 ށ. ފީވައް
23 ށ. ބިލެތްފަހި
24 ށ. ޅައިމަގު
25 ށ. މިލަންދޫ 0.00
26 ނ. މާފަރު 0.00
27 ނ. ހޮޅުދޫ 0.00
28 ރ. އުނގޫފާރު 0.00
29 ރ. މާކުރަތު 0.00
30 ރ. އިނގުރައިދޫ 0.00
31 ރ. ވަންދޫ
32 ބ. ކެންދޫ 0.00
33 ބ. އޭދަފުށި 0.00
34 ޅ. ނައިފަރު 0.00
35 ކ. ގާފަރު 0.00
36 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 0.00
37 ތ. ވިލުފުށި 0.00
38 ތ. ގުރައިދޫ 0.00
39 ލ. ގަން 0.00
40 ގއ. ވިލިނގިލި 0.00
41 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 0.00
42 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 0.00
43 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 0.00
44 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ 0.00
45 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ 0.00
498,370,232.00