ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0745
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދަނީ. އެކި ރަށްތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އޮފިޑް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
182,046,545.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މޭ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު
2 ހއ. މޮޅަދޫ
3 ހއ. ހޯރަފުށި
4 ހއ. ދިއްދޫ
5 ހއ. މާރަންދޫ
6 ހއ. ތަކަންދޫ
7 ހއ. މުރައިދޫ
8 ހދ. ހަނިމާދޫ
9 ހދ. ފިނޭ
10 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
11 ހދ. ނެއްލައިދޫ
12 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
13 ހދ. ކުރިނބި
14 ހދ. ކުނބުރުދޫ
15 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
16 ހދ. ކުމުންދޫ
17 ހދ. ވައިކަރަދޫ
18 ހދ. މަކުނުދޫ
19 ށ. ކަނޑިތީމު
20 ށ. ނޫމަރާ
21 ށ. ފޭދޫ
22 ށ. ފީވައް
23 ށ. ބިލެތްފަހި
24 ށ. ޅައިމަގު
25 ށ. މިލަންދޫ
26 ނ. މާފަރު
27 ނ. ހޮޅުދޫ
28 ރ. އުނގޫފާރު
29 ރ. މާކުރަތު
30 ރ. އިނގުރައިދޫ
31 ރ. ވަންދޫ
32 ބ. ކެންދޫ
33 ބ. އޭދަފުށި
34 ޅ. ނައިފަރު
35 ކ. ގާފަރު
36 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
37 ތ. ވިލުފުށި
38 ތ. ގުރައިދޫ
39 ލ. ގަން
40 ގއ. ވިލިނގިލި
41 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
42 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
43 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
44 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
45 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
0.00