ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0745
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދަނީ. އެކި ރަށްތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (އޮފިޑް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
182,046,545.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި
2 ހދ. ހަނިމާދޫ
3 ހދ. ނެއްލައިދޫ
4 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
5 ހދ. ކުމުންދޫ
6 ހދ. ވައިކަރަދޫ
7 ހދ. މަކުނުދޫ
8 ށ. މިލަންދޫ
9 ނ. މާފަރު
10 ނ. ހޮޅުދޫ
11 ރ. އުނގޫފާރު
12 ރ. މާކުރަތު
13 ރ. އިނގުރައިދޫ
14 ބ. ކެންދޫ
15 ބ. އޭދަފުށި
16 ޅ. ނައިފަރު
17 ކ. ގާފަރު
18 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
19 ތ. ވިލުފުށި
20 ތ. ގުރައިދޫ
21 ލ. ގަން
22 ގއ. ވިލިނގިލި
23 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
24 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
25 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
26 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
27 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
0.00