ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0745
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެނުގެ ނިޒާމް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލްތަކާއި ޒޯން 1ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި.
:
: 18 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
218,866,194.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
104,805,659.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
50,320,580.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 18 މާރިޗު 2017
: 31 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު
2 ހއ. މޮޅަދޫ
3 ހއ. ހޯރަފުށި
4 ހއ. ދިއްދޫ
5 ހއ. މާރަންދޫ
6 ހއ. ތަކަންދޫ
7 ހއ. މުރައިދޫ
8 ހދ. ހަނިމާދޫ
9 ހދ. ފިނޭ
10 ހދ. ހިރިމަރަދޫ
11 ހދ. ނެއްލައިދޫ
12 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
13 ހދ. ކުރިނބި
14 ހދ. ކުނބުރުދޫ
15 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
16 ހދ. ކުމުންދޫ
17 ހދ. ވައިކަރަދޫ
18 ހދ. މަކުނުދޫ
19 ށ. ކަނޑިތީމު
20 ށ. ނޫމަރާ
21 ށ. ފޭދޫ
22 ށ. ފީވައް
23 ށ. ބިލެތްފަހި
24 ށ. ޅައިމަގު
25 ށ. މިލަންދޫ
26 ނ. މާފަރު
27 ނ. ހޮޅުދޫ
28 ރ. އުނގޫފާރު
29 ރ. މާކުރަތު
30 ރ. އިނގުރައިދޫ
31 ރ. ވަންދޫ
32 ބ. ކެންދޫ
33 ބ. އޭދަފުށި
34 ޅ. ނައިފަރު
35 ކ. ގާފަރު
36 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
37 ތ. ވިލުފުށި
38 ތ. ގުރައިދޫ
39 ލ. ގަން
40 ގއ. ވިލިނގިލި
41 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
42 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
43 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
44 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
45 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
497,457,297.00