ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
އައިޑީ:
ISLES/0748
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިމާރާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
13,000,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
7,541,179.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
8,966,361.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 17,397,248.00
17,397,248.00