މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް
ބޯހިޔާވަހިކަން
އައިޑީ:
ISLES/0751
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިޒައިން ޕްރޮސެސްގައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,425,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. މުލި
0.00