ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0755
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމަޝްރޫއު އަކީ ދިމާވާ އެކި އެކި އިމަރޖެންސީ ހާލަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިޖާބަދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ރީޖަނަލް ލެވެލްގައި ބިނާކޮށް ކައުންސިލުތައް އިތުރަށް ބާރުވެރި ކުރުވައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކަށް އަވަސް އިޖާބަދިނުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.
: 1 މާރިޗު 2020
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,120,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
9,436,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 20,200,000.00
20,200,000.00