އއ.ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0076
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 28 އޮގަސްޓް 2021
:
: 28 އޮގަސްޓް 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,698,755.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
745,498.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 24 އޮގަސްޓް 2019
: 28 އޮގަސްޓް 2021
: 28 އޮގަސްޓް 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. ތޮއްޑޫ 15,008,469.00
15,008,469.00