ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0761
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހުއްޓިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހއ. ހޯރަފުށިން 10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެންގިފައި ބިމު ރަޖިސްޓްރީ ލިބިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,875,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
0.00