ކ.ހިންމަފުށި ޑީ-ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމާއި ރީހެބިލިޓޭޝަން
އައިޑީ:
ISLES/0764
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސްޓްރަކްޝަނގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައި، ސޯލަރ އެނާރޖީ އިންޓަލޭޝަން އަދި ވޯޓަރ ސްޓޯރޭޖް މަސައްކަތް) މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ރޭވިފައި ސޯލާ ޕެނަލްގެ ބައެއް ތަކެތި ޗައިނާއިން މާލެއަށް ނުލިބޭތީ މިމަޝްރޫޢު ނިންމުމުގެ މުއްދުތު 10 އޭޕްރީލުއަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ އެދިފައި 10 އޭޕްރީލް 2020 އަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,961,725.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ހިންމަފުށި
0.00