އައްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0765
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- - ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެތީވެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން މުޥައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވާގޮތަށް ރާވައި، މަސައްކަތަޢް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
:
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
: 17 އޮގަސްޓް 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
252,984.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
505,968.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2020
: 17 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 އޭޕްރިލް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ހިންމަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
މި މަސައްކަތް ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ދީފައިވާތީ، ކުލާސްރޫމް އެޅުމަށް ވަނީ އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
981,828.00
1,740,780.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998