ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0767
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ލަފާގެ މަތިން ރަށު ކައުންސިލްއަށް ކުރެހުންތައް ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވިފައި
: 1 ޑިސެންބަރު 2020
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
420,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,230,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 9,100,000.00
9,100,000.00