ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެކަމަޑޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0769
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގްރައުންޑް ފުލޯގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 އޮގަސްޓް 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,160,781.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,645,431.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 އޮގަސްޓް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން
އޭސީ ހަރުކުރުމާއި ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
6,692,177.00
6,692,177.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]