ވ.ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0077
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސިމެންތި ނުޖަހާ ހުރި ފާރުތަކުގައި ސިމެންތިޖެހުމާއި، ސިމެންތި ޖަހާފައިވާ ފާރުތަކުގައި ވޯލްސީލަރ ލުމާއި، ވޯލް ޕްޓީ ލުމާއި، ސިލިންގކުރުމަށް ފަތިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 25 އޮގަސްޓް 2019
: 15 ޖުލައި 2021
: 1 އޮގަސްޓް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
384,373.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
768,746.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 އޮގަސްޓް 2019
: 15 ޖުލައި 2021
: 1 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ވ. ފެލިދޫ 10,117,309.00
11,270,428.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262