ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0771
: 29 ޖަނަވަރީ 2023
: 29 ޖަނަވަރީ 2023
: 19 ނޮވެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,413,207.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,714,858.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 29 ޖަނަވަރީ 2023
: 29 ޖަނަވަރީ 2023
: 19 ނޮވެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މަނަދޫ 6,300,000.00
11,428,065.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]