ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0774
: 1 މޭ 2022
: 1 މޭ 2022
: 15 މާރިޗު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,429,731.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,733,447.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މޭ 2022
: 1 މޭ 2022
: 15 މާރިޗު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ 42,750,000.00
47,913,178.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]