ސ.ހިތަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0776
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް އަދި ކޮންސަލްޓެންޓް އެވާރޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށް، ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 10 މާރިޗު 2020
: 5 މޭ 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
420,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,050,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 4,200,000.00
4,200,000.00