ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް، ސައިންސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު
:
އައިޑީ:
ISLES/0778
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮލަމް މަސައްކަތް ނިމި ކޮލަމް ކައިރީ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
: 17 ފެބުރުވަރީ 2022
: 15 ފެބުރުވަރީ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,835,899.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
: 17 ފެބުރުވަރީ 2022
: 15 ފެބުރުވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އުލިގަމު 12,206,731.00
12,206,731.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262