ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0782
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފައުންޑޭޝަން އަޅާނިމި ފައުންޑޭޝަންއާއި އެއްވަރަށް ފަސްއަޅާ ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
: 20 މޭ 2022
: 29 މޭ 2022
: 1 މޭ 2023
: 29 މޭ 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
450,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,170,283.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 މޭ 2022
: 29 މޭ 2022
: 1 މޭ 2023
: 29 މޭ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު 5,593,644.00
5,593,644.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262