ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ތަޢުލީމު
އައިޑީ:
ISLES/0785
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިޒައިނިންގް މަރުޙަލާގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ހުށައެޅިފައި
މުއައްސަސާ:
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,600,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
0.00