ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0788
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
: 1 އޭޕްރިލް 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,700,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
10,125,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ޅައިމަގު 18,300,000.00
18,300,000.00