ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0791
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1 ވަނަ ފްލޯ ސްލެބް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 24 ޖަނަވަރީ 2021
: 30 މާރިޗު 2021
: 20 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
8,550,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,400,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 މާރިޗު 2021
: 20 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފޯކައިދޫ 25,350,000.00
25,350,000.00