ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ތަޢުލީމު
އައިޑީ:
ISLES/0798
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިޒައިނިންގް މަރުޙަލާގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް ހުށައެޅިފައި
މުއައްސަސާ:
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
4,700,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
0.00