ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0803
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
20 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 30 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ބިޑް ނެގިފައި
: 1 ޖުލައި 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,250,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,456,252.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ފައިނު 17,509,719.00
17,509,719.00