ބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
:
އައިޑީ:
ISLES/0805
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
2 ކްލާސްރޫމް: ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 1 އޭޕްރިލް 2022
: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 9 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
207,456.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,452,189.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 އޭޕްރިލް 2022
: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 9 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ކިހާދޫ 2,735,000.00
4,394,645.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262