އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0810
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 10 ފެބުރުވަރީ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,995,727.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,245,193.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ފެބުރުވަރީ 2022
: 24 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. ހިމެންދޫ 10,400,000.00
14,640,920.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262