އދ.ފެންފުށީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
:
އައިޑީ:
ISLES/0814
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސީޓު އަޅައި ނިމި، ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ތަނބުތަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނި
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
: 18 ޖަނަވަރީ 2022
: 9 މޭ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
600,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
820,244.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 ޑިސެންބަރު 2021
: 18 ޖަނަވަރީ 2022
: 9 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. ފެންފުށި 3,964,108.00
3,964,108.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262