މ.ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0815
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
: 1 އޭޕްރިލް 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,200,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ނާލާފުށި 7,300,000.00
7,300,000.00