މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީސް އިމާރާތް
ތަޢުލީމު
އައިޑީ:
ISLES/0816
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިޒައިނިންގ މަރުޙަލާނިމި ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,875,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ކޮޅުފުށި
0.00