ސ.ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގައި މަސް މާރުކޭޓް ޤާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/8218
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ މަސައްކަތް ނިމި ބީމާއި ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
750,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
375,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 ޑިސެންބަރު 2021
:
: 25 ޖުލައި 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 1,125,000.00
1,125,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]