ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0822
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ކޮލަމްތައް ކާސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް...
: 1 މާރިޗު 2021
: 28 މާރިޗު 2021
: 22 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
414,636.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 މާރިޗު 2021
: 28 މާރިޗު 2021
: 22 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ބިލެތްދޫ 4,514,636.00
4,514,636.00