ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0824
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ދެވަނަ ފުލޯގެ ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ދޮރުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
: 1 މާރިޗު 2021
: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 18 މޭ 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
976,089.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
98,844.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 މޭ 2021
: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 16 އޭޕްރިލް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ބުރުނީ 3,574,933.00
3,574,933.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262