ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 އެނދުގެ އައު އައި.ސީ.ޔޫ ޤައިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/8243
:
: 18 ޖުލައި 2023
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
8,000,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ 15,000,000.00
15,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.