ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0827
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
23 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 23 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ބިޑް ނެގި އިވެލުޢޭޝަން މަރުހަލާގައި.
: 1 މޭ 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
200,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
354,487.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. މަޑިފުށި 6,366,458.00
6,366,458.00