ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0829
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
07 ޖުލައި 2021 ވެލްމަން މޯލްޑިވްސް އާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
: 27 ޖޫން 2021
:
: 1 ފެބުރުވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,375,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 ޖޫން 2021
:
: 1 ފެބުރުވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ހިތަދޫ 5,725,000.00
5,725,000.00