ލ.މާވަށު ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0831
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ނާސާ ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ އެވޯޑްކުރެވި، ލިޔެކިޔުން ބެލުމުގެ މަރުހަލާގައި
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 30 އޮގަސްޓް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,800,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,750,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 30 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާވަށް 10,750,000.00
10,750,000.00