ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0834
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ބީމް ޝަޓަރިންގ، ބީމް ބާރ ބައިންޑިންގ އަދި ސްޓޭޖު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މަޝްރޫޢު %38 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ޖޫން 2023 ގައި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ (15 ނޮވެންބަރު 2021) ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 13,309,603.96 ރުފިޔާ
: 15 ނޮވެންބަރު 2021
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
: 21 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
395,961.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ނޮވެންބަރު 2021
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
: 21 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ވާދޫ 6,350,000.00
6,745,961.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262