ނ.ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/8374
: 1 ޖުލައި 2023
: 1 އޭޕްރިލް 2023
: 1 އޭޕްރިލް 2024
: 10 މޭ 2024
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,750,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
8,750,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 އޮގަސްޓް 2023
:
: 20 މޭ 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ވެލިދޫ 25,000,000.00
25,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3026955
[email protected]