ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0084
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,358,028.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,182,718.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. އިސްދޫ 7,997,541.00
7,997,541.00