ގއ.އަތޮޅު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/8421
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮލަމާފުށި 0.00
2 ގއ. ވިލިނގިލި 0.00
3 ގއ. މާމެންދޫ 0.00
4 ގއ. ނިލަންދޫ 0.00
5 ގއ. ދާންދޫ 0.00
6 ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00
7 ގއ. ކޮނޑޭ 0.00
8 ގއ. ގެމަނަފުށި 0.00
9 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 0.00
0.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]