ލ.ފޮނަދޫ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0845
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 1 ޖޫން 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 30 މޭ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,900,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
10,875,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖޫން 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 30 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 19,750,000.00
19,750,000.00