ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0085
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 28 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 28 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
:
: 27 ޑިސެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
554,770.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 28 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
: 27 ޑިސެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ފިޔޯރި 4,689,083.00
4,689,083.00