ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0850
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ގޭޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 7 ޑިސެންބަރު 2020
: 1 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 ޑިސެންބަރު 2020
: 1 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ 375,000.00
375,000.00