ގއ.ދެއްވަދޫ ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0855
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
2ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ތަނބުތައްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއިގާތްވެ ބީމްއެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. އަދި ތިރީބައިގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށްދާކަމުގައި ދެންނެވި.
: 6 އޭޕްރިލް 2021
: 6 އޭޕްރިލް 2021
: 6 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,800,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 އޭޕްރިލް 2021
: 6 އޭޕްރިލް 2021
: 6 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ދެއްވަދޫ 6,600,000.00
6,600,000.00