ދ.މީދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0856
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބީއޯ ކިއު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 1 މާރިޗު 2021
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
389,507.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
311,606.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 މޭ 2021
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ދ. މީދޫ 5,207,580.00
5,908,693.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262