ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0858
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
: 25 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 6 ޑިސެންބަރު 2020
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
65,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޑިސެންބަރު 2020
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނައިވާދޫ 565,000.00
565,000.00