ތ.ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0862
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
: 1 ޖޫން 2021
:
: 30 މޭ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,100,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,875,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖޫން 2021
:
: 30 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ގާދިއްފުށި 12,625,000.00
12,625,000.00