ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0866
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
14 ޖުލައި 2021 ގައި އަލާފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
: 27 މޭ 2021
:
: 27 މާރިޗު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,600,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
6,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 މޭ 2021
:
: 27 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 9,500,000.00
9,500,000.00