ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0882
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 10 ފެބުރުވަރީ 2022
: 29 އޭޕްރިލް 2022
: 30 އޭޕްރިލް 2021
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
50,667,387.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
11,731,972.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
6,526,771.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 14 ނޮވެންބަރު 2019
: 29 އޭޕްރިލް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި. ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިވަގުތުވެސް ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
59,171,735.00
77,430,478.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
6527693
[email protected]