އދ.ދަނގެތި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0898
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,387,500.00 ރ

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. ދަނގެތި
0.00